การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นัญฑา ผลิตวานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 28  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนวรรณ ปลงไสว, และอื่นๆ
2545การประเมินระยะยาวเจตคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการศึกษานัญฑา ผลิตวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พยาธิตัวตืด (Tapeworms ) สำหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนไทยมุสลิมนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาศิลปศึกษาเรื่องการเขียนภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุษณีย์ คะชาชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2550การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การฝึกสมาธิเบื้องต้นนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญเกิด แข็งกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2556การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง หลักธรรมมงคลชีวิต 38 ประการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ลัดดา ศุขปรีดี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เมริสสา พรหมาศ, และอื่นๆ
2551การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องโฟโต้ชอบเบื้องต้นนัญฑา ผลิตวานนท์; ยุทธพงษ์ แจ้งจำรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องการประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุริยา เกียรติพิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2546การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องการประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุริยา เกียรติพิริยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา.
2550การพัฒนาบทเรียนสำหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง พื้นฐานการออกแบบกราฟิกนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิติ สมคิด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาชลบุรีท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาพร เจียรพัฒนาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2546การพัฒนาบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาชลบุรีท้องถิ่นของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาพร เจียรพัฒนาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2558การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อพัฒนาความรู้โครงการสหกิจศึกษาสำหรับนิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยบูรพาอุทิศ บำรุงชีพ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พัทธนัย เสาะแสวง, และอื่นๆ
2549การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชระ แจ่มจำรัส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2553การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทองสุข คำแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การศึกษาการนำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารโรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล พุกรอด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2552การศึกษาสภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิรดี ทองพลอย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2545การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนัญฑา ผลิตวานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณิการ์ เหลือสินทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่นัญฑา ผลิตวานนท์; อรดี สุขศรีพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์