การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นวลผจง อุดรพิมพ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณะ วิจิตร, และอื่นๆ
2556การประเมินสภาพการดำเนินงานและเป้าหมายที่คาดหวังโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุญญตา นามตาปี, และอื่นๆ
2551การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วชิระ ชาวหา; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; บุปผา ศิริรัศมี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมศักดิ์ ลิลา, และอื่นๆ
2549การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดชลบุรีนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ปรึกษาหลัก; ขวัญเรือน ชนะสัตรู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550การศึกษาวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการในโรงเรียนสังกัดกองทัพเรือนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตติยา ม่วงมิ่งสุข, และอื่นๆ
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนเอกชนเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงพร กาบขุนทด,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2548ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แคทลียา ศรีใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2548ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549คุณลักษณะกับผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีนวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สินสมุทร เหมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?