การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นงนุช ศรีสุข

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดการภาคีสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกับความสำเร็จในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในจังหวัดสระแก้วนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การปรับตัวของบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2นงนุช ศรีสุข; สมศรี พิมหนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการในการตรวจคัดกรองโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยปีงบประมาณ 2558นงนุช ศรีสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณพร สุคัมภีร์พินิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าของผู้บริโภคในเขตจังหวัดชลบุรีนงนุช ศรีสุข; กนกพร พิทักษ์รุ่งเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีนงนุช ศรีสุข; วิภาวัลย์ สร้อยศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2563บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่หลักธรรมาภิบาลนงนุช ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตชลบุรีนงนุช ศรีสุข; พิมพ์มาดา ตั้งฤทัยสุขเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทยเมืองพัทยานงนุช ศรีสุข; ณัชปภา กิจเกษมพงศา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีนงนุช ศรีสุข; ภัทรกัญญา กิตติกูลขาวดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีนงนุช ศรีสุข; วรรณศิริ สิทธินิสัยสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ศักยภาพการบริการทางการเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติของธนาคารออมสินเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลแสนสุขนงนุช ศรีสุข; พรณิภา เวียงสมุทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรีนงนุช ศรีสุข; เพทาย ธาราศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์