การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธนาวุฒิ ลาตวงษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิชาชีววิทยาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมศิริ สิงห์ลพ; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; จุฑามาศ กันทะวัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิค KWDLธนาวุฒิ ลาตวงษ์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; เจนจิรา เครือทิวา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง งานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; สรวีย์ นาคเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องทรัพยากรธรณี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมศิริ สิงห์ลพ; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; พีรวุฒิ ยิ่่งนอก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; วีรดา ลิมปิสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ II เรื่องยีนและโครโมโซมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; สมศิริ สิงห์ลพ; ธนัชชา นวนกระโทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้คำถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภัทรภร ชัยประเสริฐ; ศรัณย์ อัมระนันท์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์