การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ทัศนีย์ ทานตวณิช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การวิเคราะห์เรื่องสั้นในหนังสือวชิรญาณวิเสศและวชิรญาณทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
2554การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนัชชา เชาว์เจริญชล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2559การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่องผู้ชนะสิบทิศณัฐา ค้ำชู; ทัศนีย์ ทานตวณิช; พัชราวลี จินนิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551การศึกษาภาษาถิ่นอีสานและภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2544-2548ทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สายัณห์ ลาโพธิ์,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
2555การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาวะผู้นำตามการรับรู้และความคาดหวังของบุคลากร : ?bกรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิลาวัณย์ เอี่ยมวิจารณ์, และอื่นๆ
2547การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนไทยที่มีคำว่า "หัว" กับสำนวนจีนที่มีความหมายตรงกันหรือคล้ายคลึงกันทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Rao, Ruiying,2523; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย.
2558การสร้างสรรค์อนุภาคความวิเศษในนวนิยายมหัศจรรย์เรื่องเดอะไวท์โรดทัศนีย์ ทานตวณิช; สริตา ปัจจุสานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การสืบสานและการสร้างสรรค์ศิลปะการประพันธ์ในสมุทรโฆษคำฉันท์ทัศนีย์ ทานตวณิช; จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา; พรทิพา นิสสะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2547ข้อผิดพลาดในการเขียนเชิงวิชาการของนิสิตเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพาทัศนีย์ ทานตวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552ความพึงพอใจด้านสวัสดิการของพนักงานในธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; ศิริวรรณ คัมภีรัญย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2552คุณค่าของกลอนเปล่าของไทย ช่วง พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2550ทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภาษาไทย
2555นิทานพื้นบ้านไทใต้คง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Cai, Chunli, และอื่นๆ
2552บรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; บุตรี ถิ่นกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2554ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สาขาย่อยบางแสน จังหวัดชลบุรีทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิชานันท์ ภาณุสิทธิ์โสภณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในการทำงานกับบริษัทต่างชาติกรณีศึกษา บริษัทร่วมทุนระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกันในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัมพวัน ภาสุระ,2513; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2559ภาพลักษณ์ครูในเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2557ทัศนีย์ ทานตวณิช; ณัฐา ค้ำชู; กรฎา สุขุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560วรรณกรรมกลอนนิทานเรื่องพระบรวงศ์ทรงสกัน ฉบับวัดไทรทอง จังหวัดตราด : การนำเสนออารมณ์สะเทือนใจในฐานะ "นิราศวรรณคดี"ทัศนีย์ ทานตวณิช; ณัฐา ค้ำชู; วลัยลักษณ์ สิตไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในนวนิยายเหนือธรรมชาติของชลนิลทัศนีย์ ทานตวณิช; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ปนิดา ทองบุญชม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557แนวคิดเชิงปรัชญาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ.บุญเลิศ ยองเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุณฑริกา ขุนวิมล, และอื่นๆ