การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีวรรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2565การตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในเขตพื้นที่เมืองพัทยาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณพร ผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทลงทุนข้ามชาติในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563การรับรู้การบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นหนี้ของพนักงานบริษัท เอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณภา ลือกิตินันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพงศ์ ฐิติกุล, และอื่นๆ
2555การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ชลดา ประยูรพาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสมดุลในชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กรณัฎฐ์ วิริยะการภัทรธร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะการจัดการและการท่องเที่ยว.
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธารปาง ต.วิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธารปาง ต.วิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธารปาง ตวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วิมลมาศ เผ่าจินดา; อภิญญา อิงอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความเมื่อยล้าและสมรรถภาพทางกายทั่วไปของพนักงานผลิตบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งวรรณภา ลือกิตินันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรธนะ คงโต, และอื่นๆ
2561ค่านิยมในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่น ซี อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอภิญญา อิงอาจ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; นิวัฒน์ โวหารลึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานโรงแรมในเขตพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; วุฒิกร เที่ยงธรรม; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการทำสีเล็บส่งผลต่อพฤติกรรมการทำเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; สวรส ทับทิมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการทำสีเล็บส่งผลต่อพฤติกรรมการทำเล็บแฟชั่นของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนภณ นิธิเชาวกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวรส ทับทิมสุข, และอื่นๆ
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกโยคะของผู้บริโภค Generation X ในภาคตะวันออกธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; พชรพร ขันนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบงานสารสนเทศของพนักงานธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วารุณี วัฒนานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว