การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีวรรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2565การตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำในเขตพื้นที่เมืองพัทยาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยธนภณ นิธิเชาวกุล; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณพร ผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทลงทุนข้ามชาติในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษา เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน เซโนกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563การรับรู้การบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อลักษณะการเป็นหนี้ของพนักงานบริษัท เอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; ภัทรพงศ์ ฐิติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การรับรู้ต่อการจัดการความรู้ของพนักงานโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชากัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุจิตรา เทอดธีระกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ชลดา ประยูรพาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีกับความคิดเห็นของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกต่อปัจจัยที่ใช้ในการดึงดูดใจผู้สมัครงาน วิธีการสรรหาพนักงานและคุณสมบัติของผู้สมัครงานที่สถานประกอบการต้องการกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรณภา ลือกิตินันท์; นุชจรินทร์ วรรณพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความคาดหวังและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท แอโร่เวิร์ค (เอเซีย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ปิยวรรณ เรืองสาคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; แสงฟ้า นรกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานรับเหมาช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทประกอบกิจการบรรจุหีบห่อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และคลังสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; พงษ์สรรค์ รัตนวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสมดุลในชีวิตและการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กรณัฎฐ์ วิริยะการภัทรธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ของระดับความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; กุสุมา ศรีแย้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธารปาง ต.วิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธารปาง ต.วิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีความหมายต่อความผูกพันขององค์การของครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ธารปาง ตวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงบประมาณกับผลการดำเนินงานองค์การโดยผ่านส่วนเผื่องบประมาณกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อิสราภรณ์ ทนุผล; สุพรรณี หอมแช่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการสร้างทีมงานของผู้บริหารบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วิมลมาศ เผ่าจินดา; อภิญญา อิงอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความเมื่อยล้าและสมรรถภาพทางกายทั่วไปของพนักงานผลิตบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งวรรณภา ลือกิตินันท์; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; วรรธนะ คงโต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว