การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กฤช จรินโท

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 20
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการใน บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์กฤช จรินโท; ณัฐจักร คิดใจเดียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนเขตชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; กัญญ์ณณัฎฐ์ วชิรหัตถพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; อติชาติ โรจนกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนผู้รับซื้อทุเรียนและล้งจีนในจังหวัดจันทบุรีกฤช จรินโท; จอนนี่ สว่างศรีสกุลพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพบริการโดยพิจารณาที่ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการโรงพยาบาล ABCกฤช จรินโท; พัชญ์สุพิญญา คำพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของบริษัทในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก : กรณีศึกษาโรงพยาบาล ABCกฤช จรินโท; ตรีทิพยนิภา พุ่มจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์กฤช จรินโท; ธีรพงศ์ เถาว์ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณภาพการบริการและความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; ปุณยภา พวงทับทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรากฤช จรินโท; สุดารัตน์ สีล้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณลักษณะพฤติกรรมการบริโภคของอุปสงค์และอุปทานของการถือเงินของชาวกัมพูชาจังหวัดกรุงเทพมหานครกฤช จรินโท; อัญชิสา สุขดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ทัศนคติ ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้ากฤช จรินโท; ยงยุทธ โรจธนวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อทัศนคติในตราสินค้า ของเครื่องสำอางไทยในสปป.ลาว (กลาง)กฤช จรินโท; สามารถ ดีพิจารณ์; กวิน มุสิกา; ภูริศ ศรสรุทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องประดับเงิน สปป.ลาว ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกฤช จรินโท; กฤษณะ แซ่ลี้; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.กฤช จรินโท; สุชนนี เมธิโยธิน; ธาณัชตรา สมัครจิตร; กฤษณา โพธิสารัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชากรเขตพื้นที่บางนา กรุงเทพมหานครกฤช จรินโท; เทพฤทธิ์ สมบูรณ์ผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560สมรรถนะอาชีพรักษาความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีที่มีผลต่อผู้ใช้บริการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จำกัดกฤช จรินโท; ณัฎฐ์ชนินท์ พยัคฆชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางการพัฒนาการดำเนินของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ จังหวัดระยองกฤช จรินโท; ปวันรัตน์ ดีวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562โครงการการสร้างระบบกลุ่มเกษตรกรพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบกลุ่มภาคเหนือของประเทศไทย โดยประยุกต์หลักการพัฒนาองค์การและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; กฤช จรินโท; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; สมภพ สวามิภักดิ์; สินชัย เรืองไพบูลย์, และอื่นๆ
2561โครงสร้างทีมรูปแบบการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของ บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัดกฤช จรินโท; สุพรรณี สาสระแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561โครงสร้างทีมรูปแบบการสื่อสารและความสามารถในการปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมของ บริษัท ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัดกฤช จรินโท; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณี สาสระแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์.