การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กฤช จรินโท

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการใน บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : โครงการหมู่บ้านเกษตรสันติราษฎร์กฤช จรินโท; ณัฐจักร คิดใจเดียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การประยุกต์ใช้ระบบลีนในการจัดทำผังองค์กรของแผนกควบคุมและวางแผนการผลิต บริษัท ABC จำกัดกฤช จรินโท; ชาคริยา ตรัยราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การปรับปรุงกระบวนการลดค่าขนส่งทางอากาศในการสั่งซื้อสายไฟผลิตรถยนต์ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ดกฤช จรินโท; พีชชญาภา กาหลง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การปรับปรุงกระบวนการสเปรย์สีหนังให้เป็นการปรับแต่งสีศูนย์ครั้งกรณีศึกษาบริษัทผลิตหนังเบาะรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยองยอดยิ่ง ธนทวี; กฤช จรินโท; สุธีรา ชูแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การพัฒนาธุรกิจโรงแรมต่อความรับผิดชอบในความหลากหลายทางชีวภาพและผลการดำเนินงานของโรงแรมกฤช จรินโท; นิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชนเขตชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; กัญญ์ณณัฎฐ์ วชิรหัตถพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; อติชาติ โรจนกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การวางแผนองค์การธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การวิเคราะห์คุณภาพการบริการความพึงพอใจเพื่อพัฒนาศักยภาพและรักษาฐานลูกค้า บริษัท ABCกฤช จรินโท; กฤษณะ ลัดดาวงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การศึกษาการสืบทอดทายาทของธุรกิจครอบครัว : กรณีศึกษา ธุรกิจรับเหมาในจังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; สุประวีญ์ สายดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาความต้องการทางการตลาดของน้ำมันคาโนลากฤช จรินโท; วิทยา ทวีอภิรดีภิญโญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนผู้รับซื้อทุเรียนและล้งจีนในจังหวัดจันทบุรีกฤช จรินโท; จอนนี่ สว่างศรีสกุลพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาคุณภาพบริการโดยพิจารณาที่ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการโรงพยาบาล ABCกฤช จรินโท; พัชญ์สุพิญญา คำพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)อิสระ สุวรรณบล; กฤช จรินโท; แสงรวี ราซูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของบริษัทในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก : กรณีศึกษาโรงพยาบาล ABCกฤช จรินโท; ตรีทิพยนิภา พุ่มจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์กฤช จรินโท; ธีรพงศ์ เถาว์ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง : กรณีศึกษา พนักงานส่วนผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกฤช จรินโท; ธงชัย ฝ่าพิมาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2559ความเป็นไปได้ในการลงทุนทำธุรกิจที่ต่ำกว่าสามล้านบาท กรณีศึกษาเครื่องสำอางบำรุงผิวในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวกฤช จรินโท; ดวงกมล พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณภาพการบริการและความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีกฤช จรินโท; ปุณยภา พวงทับทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรากฤช จรินโท; สุดารัตน์ สีล้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์