การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 132  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการทางสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุหงา ดุลยสิทธิ์, และอื่นๆ
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการปรับพฤติกรรมด้วยการเสริมแรงทางบวกที่มีผลต่อนิสัยการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแก้วตา คณะวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประไพ มีศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2555การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้นโดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัสเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธิรดา พลรักษา, และอื่นๆ
2553การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์-; ประภาภรณ์ นิลสม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2553การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กองคำ สุระเสียง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2554การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ของบิดามารดาที่มีบุตรวัยรุ่นโดยการให้การปรึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยมเพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในฝุ่นละอองในอากาศโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจายพลังงาน-; ลิขิต น้อยจ่ายสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546การศึกษาผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์สกับการให้ข้อสนเทศที่มีต่อการตระหนักรู้ค่านิยมในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แสนชัย โพธิสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2546การศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ และการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อความเครียดของพนักงานหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสมคิด บุญเรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อุไรวรรณ พานิชเจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2550การให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์เพื่อลดความเครียดของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติกระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรพงศ์ สุขมาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2548ประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดยาเสพติด ประเภทยาบ้าก่อนเข้าสู่การบำบัดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, และอื่นๆ
2545ผลการทดลองกินนมถั่วเหลืองใส่ไข่ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการต่อเจตคติเกี่ยวกับโภชนาการของมารดา-; จิตฐิพร สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการทดลองกินนมถั่วเหลืองใส่ไข่ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการต่อเจตคติเกี่ยวกับโภชนาการของมารดา-; จิตฐิพร สุวรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2553ผลการบำบัดกลุ่มเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอในผู้ติดเชื้อเอชไอวีสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เพ็ญศรี จิตรักษ์,2507; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2545ผลการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก ตามรูปแบบกาย - จิต - สังคมบำบัดต่อพฤติกรรมและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการไม่เสพยาบ้าและทัศนคติของครอบครัวต่อกระบวนการเลิกยาบ้า-; น้ำฝน วุฒิสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2555ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ดลดาว ปูรณานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดุษฎี รู้วิวัฒนพงษ์,2525, และอื่นๆ
2555ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อการกำกับตนเองในการดูแลสุขภาพ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประชา อินัง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิรัล ธัญวิรัล, และอื่นๆ
2549ผลการปรึกษากลุ่มแบบบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อสุขภาพจิตวัยรุ่นอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แพรเพียว พัชรอภิฉัตร,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
2556ผลการปรึกษาครอบครัวตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเข้มแข็งอดทนของครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ็ญนภา กุลนภาดล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วณิชยา บู่ศรี, และอื่นๆ