การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กุลญาดา เนื่องจำนงค์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอกวิทย์ มณีธร; ศุกลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; กุลญาดา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพากุลญาดา เนื่องจำนงค์; คำนึง พลานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการจัดการภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย : การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของผู้สูงอายุกุลญาดา เนื่องจำนงค์; อนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์