DSpace Repository

ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไคในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง

Show simple item record

dc.contributor.author รตีวรรณ อ่อนรัศมี th
dc.contributor.author ดนัย บวรเกียรติกุล th
dc.contributor.author รจฤดี โชติกาวินทร์ th
dc.contributor.author วัลลภ ใจดี th
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T08:54:49Z
dc.date.available 2019-03-25T08:54:49Z
dc.date.issued 2542
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/884
dc.description.abstract ปากแม่น้ำบางปะกงเป็นบริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจำนวนมาก อันเป็นผลให้เป็นแหล่งรวมของของเสียต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ โดยเฉพาะเชื่อโรคที่ปนเปื้อนน้ำบริเวณนี้อันอาจมีผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศน์วิทยาของบริเวณปากแม่น้ำ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไค เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเลือกใช้จุลินทรีย์บ่งชี้นี้เหมาะสมในการกำหนดคุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำ การดำเนินการวิจัยมีทั้งภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ ในภาคสนามประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำในระยะต่าง ๆ จากปากแม่น้ำ คือ บริเวณปากแม่น้ำ และบริเวณที่ห่างจากปากแม่น้ำในระยะ 2.5, 5, 8 และ 12 กิโลเมตร และที่ระดับความลึก 3 ระดับ คือ ระดับต่ำกว่าผิวน้ำ 30 เซนติเมตร ระดับกึ่งกลางแม่น้ำ และระดับเหนือท้องน้ำ 50 เซนติเมตร ในช่วงเวลา 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว หลังจากนั้นมีการทดลองทางห้องปฏิบัติการโดยการใช้ระบบจำลอง microcosm ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิ, ความนำไฟฟ้า, ความเค็มและของแข็งละลายน้ำทั้งหมดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับฟีคัลสเตรปโตคอคไค แต่มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับฟีคัลโคลิฟอร์ม จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า แสงแดดและความเค็มเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไค และพบว่า ที่ความเค็มที่ 1, 10, 20 และ 30 ส่วนในพันส่วน ฟีคัลสเตรปโตคอคไคมีการรอดชีวิตได้ดีกว่าฟีคัลโคลิฟอร์ม th_TH
dc.description.sponsorship งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2542. en
dc.language.iso th th_TH
dc.publisher คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา th_TH
dc.subject การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม th_TH
dc.subject คุณภาพน้ำ - - แม่น้ำบางประกง(ฉะเชิงเทรา) - - วิจัย th_TH
dc.subject จุลินทรีย์ - - แม่น้ำบางประกง(ฉะเชิงเทรา) - - วิจัย th_TH
dc.subject นิเวศวิทยา - - แม่น้ำบางปะกง(ฉะเชิงเทรา) - - วิจัย th_TH
dc.subject แบคทีเรีย - - แม่น้ำบางประกง(ฉะเชิงเทรา) - - วิจัย th_TH
dc.subject สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา th_TH
dc.title ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการรอดชีวิตของฟีคัลโคลิฟอร์มและฟีคัลสเตรปโตคอคไคในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง th_TH
dc.title.alternative Effect of physical environment on survival of Fecal Coliform and Fecal Streptococci in Bangpakong Estuary th_TH
dc.type Research th_TH
dc.year 2542
dc.description.abstractalternative The Bangpakong estuary is an area where many fishery manufactures have been operated; as a result it is the vulnarable area in which various waste products including physical, chemical and biological waste products have accmulated and contaminated with the water in this area. This may affect the chains of food and ecological system of this area. Therefore, this research objective is to identify the effect of physical environment factors to the survival of Fecal Coliform and Fecal Streptrococci. Then, The appropriate selection of Fecal Coliform and Fecal Streptococci indicator for identification of water quality in estuary will be based on the data obtained for this study. This study comprises of field work and laboratory activites. In the field the samples of water were collected from different areas in relation to the mount of the river such as at the estuary itself and at the points of 2.2, 5, 8 and 12 kms from the middle of the river, and at the 50 cm above the riverbed in three seasons - hot, rainy and cool seasons. In the labolatory phase, all samples were analysed after and experimentation in the microcosm model. The study revealed that temperature, electrical conductability, saltiness and all dissolved solid has a positive relationship with Feacal streptococci whereas it has a negative relationship with Fecal coliform. The result of laboratory showed that sunshine and saltiness affect to survival of Fecal coliform and Fecal streptococci. It also showed that at the salty level of 1, 10 ,20 and 30 per thousand, the Fecal streptococci was able to have better survival than the Fecal coliform en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account