DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กิ่งดาว การะเกด"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "กิ่งดาว การะเกด"

Sort by: Order: Results:

  • สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; กิ่งดาว การะเกด; พรพรรณ ศรีโสภา; พวงทอง อินใจ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
    การดูแลผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตเพื่อให้ได้ตายอย่างสงบ ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายและสมาชิกในครอบครัว การศึกษาครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account