DSpace Repository

การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Show simple item record

dc.contributor.author ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned 2019-03-25T09:14:43Z
dc.date.available 2019-03-25T09:14:43Z
dc.date.issued 2550
dc.identifier.uri http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2323
dc.description.abstract การกำจัดธาตุอาหารด้วยน้ำเสียทางวิธีการขีวภาพ เป็นกระบวนการที่นำมาใช้ในการกำจัดธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสีย ทำให้สามารถลดปัญหาที่มีต่อคุณภาพแหล่งน้ำ เช่น การเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการดังกล่าว คือ พลังงานที่ต้องใช้ระบบสูงขึ้น อาจสูงถึงร้อยละ 50 ของพลังงานที่ต้องใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพทั่วไปที่กำจัดสารอินทรีย์แต่เพียงอย่างเดียว พลังานที่ต้องใช้สูงขึ้นมาจากความต้องการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นในกระบวนการไนตริฟิเคชันเพื่อเปลี่ยนแอมโมเนียมไปเป็นไนเตรทไนโตรเจน และพลังงานที่ต้องใช้สำหรับการกวนผสมจุลินทรีย์กับน้ำเสียและการหมุนเวียนสลัดจ์ ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีการกำจัดธาตุอาหารเพื่อการอนุรักษณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเพื่อการกำจัดธาตุอาหารนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวิธีการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพร่วมกันกับวิธีทางเคมีหรือฟิสิกส์เคมีในการกำจัดธาตุอาหาร ความเป็นจริงนั้นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดธาตุอาหารสามารถอนุรักลักษ์พลังงานได้ส่วนหนึ่ง เพราะสารอินทรีย์ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้ในกระบวนการดีไนตริฟิเคชันของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพ ทำให้สารอิทนรีย์ที่เข้าสู่ระบบเหล่านี้ไม่ถูกนำมาออกซิไดซ์โดยใช้ออกซิเจนในถังเติมอากาศอีก ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานขึ้น นอกจากนั้นระบบกำจัดธาตุอาหารไนโตรเจนทางชีวภาพยังสร้างสภาพต่างให้เกิดขึ้นบางส่วนในระบบด้วย ทำให้สามารถรถปริมาณสารเคมีที่ต้องเติมลงไปในระบบ อีกทั้ง กระบวนการกำจัดธาตุอาหารไนโตรเจนทางชีวภาพ ยังมีปริมาณสลัดจ์ที่ต้องกำจัดในขั้นสุดท้ายน้อยกว่าระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพธรรมดาทั่วไปที่กำจัดสารอินทรีย์แต่เพียงอย่างเดียว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดสลัดจ์ส่วนเกินได้มากขึ้น คำสำคัญ : ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, การกำจัดธาตุทางชีวภาพ, พลังงาน , น้ำเสีย th_TH
dc.language.iso th th_TH
dc.subject น้ำเสีย - - การบำบัด - - การกำจัดธาตุอาหาร th_TH
dc.subject น้ำเสีย - - การบำบัด - - การกำจัดฟอสฟอรัส th_TH
dc.subject น้ำเสีย - - การบำบัด - - การกำจัดไนโตรเจน th_TH
dc.subject สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา th_TH
dc.title การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม th_TH
dc.type บทความวารสาร th_TH
dc.issue 2
dc.volume 37
dc.year 2550
dc.journal วารสารสาธารณสุขศาสตร์ = Journal of public health
dc.page 128-137.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account