DSpace Repository

Browsing by Author "Tomoko Obama"

Browsing by Author "Tomoko Obama"

Sort by: Order: Results:

  • นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรทวี พึ่งรัศมี; ชมนาด สุ่มเงิน; Tomoko Obama (2558)
    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการมองเห็นสีภาพสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ภายใต้ความสว่างที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60-81 ปี) จำนวน 50 คน อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ...