กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/994
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอมรรัตน์ ชมรุ่งth
dc.contributor.authorจารุนันท์ ประทุมth
dc.contributor.authorปิยะวรรณ ศรีวิลาศth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:58Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:58Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/994
dc.description.abstractศึกษาคุณค่าทางอาหารของโคพีพอด พบว่าโคพีพอดที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่าย Isochrysis galbana ซึ่งเจริญเติบโตในอาหารเหลวที่มีธาตุไนโตรเจน 2000 ลิลลิโมล มีปริมาณโปรตีนสูงสุด คือ 65.74 เปอร์เซ็นต์ของนำหนักแห้ง ไขมันพบในปริมาณสูงที่โคพีพอดในชุดทดลอง 2500 มิลลิโมล คือ 6.22 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง คาร์โบไฮเดรตพบสูงสุดในชุด 3000 มิลลิโมล (14.59 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง) เยื่อใยในโคพีพอดพบมากสุดในชุดทดลองที่เป็นชุดการทดลอง 500 มิลลิโมล คือ 5.11 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง ส่วนปริมาณของเถ้าพบมากในการทดลอง 3000 มิลลิโมล คือ 24.94เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง โรติเฟอร์ที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่าย Isochrysis galbana พบว่ามีปริมาณของกรดไขมันรวมสุงสุดในชุดทดลอง 2000 และ 3000 มิลลิโมล (97.72 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมัน) กรดไขมันกลุ่ม p-3 PUFA มีปริมาณสูงในโคพีพอดที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วย Isochrysis halbana ซึ่งเติบโตในอาหารเหลว Guillards "f/2" ที่มีะาตุอาหารไนโตรเจน 2000 มิลลิโมล (21.77 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมัน) กรดไขมันกลุ่ม n-3 HUFA มีปริมาณสูงในโคพีพอดที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วย Isochrysis galbana ซึ่งเจริญเติบโต Guillards "f/2" ทีมีธาตุอาหารไนโตรเจน 2500 มิลิโมล (16.60 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมัน) กรดอมิโนในโคพีพอดพบปริมาณของกรดอมิโนรวมสูงสุดในชุดควบคุมการทดลองคือ 36.16 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง และพบกรดอมิโนที่จำเป็นต่อสัตว์น้ำสูงในชุดทดลอง 1500 มิลลิโมล (15.00 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง) เมื่อนำโคพีพอดที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่าย Isochrysis galbana ซึ่งเจริญเติบโตในอาหารเหลว Guillards "f/2" ที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนแตกต่างกันเลี้ยงลูกปลาการ์ตูนดำแดง (Aphiprion epippium) เป็นระยะเวลา 30 วัน ผลการทดลองพบว่า ลูกปลามีการเจริญเติบโตด้านความยาวมาตรฐานสูงสุดในชุดทดลอง 2500 มิลลิโมล คือ 2.88 คือ เซ็นต์ติเมตรลูกปลาการ์ตูนมีความยาวรวมสูงสุดในชุดทดลอง 3000 มิลลิโมล (3.75 เซ็นต์ติเมตร) ส่วนการพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านนำหนักพบสูงสุดในลูกปลาชุดทดลอง 2500 มิลลิโมล คือ 83.92 มิลลิกรัม ลูกปลาที่ทำการทดลองเลี้ยงด้วยโคพีพอดที่ทำการเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยสาหร่าย Isochrysis galbana ที่เจริญเติบโตในอาหารแหลวที่มีปริมาณความเข้มข้นของระดับไนโตรเจน 2500 และ 3000 มิลลิโมลมีอัตราการรอดสูงในการทดลองครั้งนี้ Nutritional value of copepod enriched with Isochrysis galbana culture at six nitrogen concentration showed various resalts. It was found that the copepod enriched with 2000 nM N cultured microalage had the highest content of protein (65.74% dry weight), lipid content was the highest at 2500 mM N (6.22% dry weigh), carbohydrate content was the highest at 3000 mM N (14.59% dry weigh), fiber content was the highest on 500 mM (5.11% dry weigh), ash content was the highest at 3000 mM N (24.94% dry weight). The highest fatty acid of n-3 PUFA and n-3 HUFA were found at 2000 and 2500 mM N especially (21.77 and 16.60% fatty acid). It was found that the copepod enriched with 1500 mM nitrogen cultured microalgae (21.03% dry weigh) had the highest content of essential amio acids. The effect of nitrogen-limited culture microalgae Isochrysis galbana on growth and survival of anemone fish larvae (Amphiprion ephippium) were investigated. Copepod was enriched for 10 hours with Isochrysis galbana cultured at various N concentration before feeding to the larvae. weight and length (standard length and total length) of the experiment fishes were determined at the end of the experiment, It was found that the larvae fed with Isochrysis galbana culture at the 2500 and 3000 mM N had the highest while the highest weight wsa found at 2500 mM N, the highest survival rate was found at 2500 and 3000 mM N.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2546-2547 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectปลาการ์ตูน - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectพืชน้ำth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectสาหร่าย - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectสาหร่าย - - วิจัยth_TH
dc.titleผลของปริมาณไนโตรเจนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Isochrysis galbana) ต่อปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายและอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนth_TH
dc.title.alternativeEffects of nitrogen-limited culture microalgae isochrysis galbana on biochemical composition of microalgae, growth and survival of anemonefish larvaeth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2550
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น