กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/985
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกินอาหารของหอยเป๋าฮื้อ, Haliotis ovina
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The preliminary studies on Abalone (Haliois ovina) feeding
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: หอยเป๋าฮื้อ - - อาหาร
หอยเป๋าฮื้อ - - การเจริญเติบโต
หอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยง
หอยเป๋าฮื้อ - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2532
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หอยเป๋าฮื้อ H. asinina ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากบริเวณเกาะแสมสาร อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตัวอย่างหอยเป๋าฮื้อเมื่อเริ่มต้นการทดสอบมีน้ำหนักระหว่าง 9.99-63.19 กรัม ความกว้าง 3.11-5.54 เซ็นติเมตร และความยาว 4.06-6.98 เซ็นติเมตร อาหารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Gracilaria salicornia และ อาหารสำเร็จรูปสองสูตร สูตรที่หนึ่งมีแหล่งโปรตีนมาจาก Porphyra sp. ตากแห้ง และผง spirulina ส่วนสูตรที่สองมีแหล่งโปรตีนมาจาก casein ระยะเวลาในการทดลองแปดสับปดาห์ ระบบการทดลองเป็นระบบกึ่งระบบ (semi-flow-through system) โดยระหว่างการทดลองมี ความเค็ม 33-35 ส่วนต่อพัน อุณหภูมิ 25.5-29.0 องศาเซลเซียส ปริมาณไนไตรต์ 0.007-0.112 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรต 0.131-0.423 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย 0.026-0.260 มิลลิกรัมต่อลิตร และฟอสเฟต 0.034-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร H. ovina ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่ง G. salicornia และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สอง มีอัตราการเจริญดังนี้ น้ำหนักเพิ่ม 23.71 เปอร์เซ็นต์ 9.74 เปอร์เซ็นต์ และ 8.76 เปอร์เซ็นต์ ความกว้างเพิ่ม 7.97 เปอร์เซ็นต์ 7.82 เปอร์เซ็นต์ และ 7.14 เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวเพิ่มขึ้น 10.20 เปอร์เซ็นต์ 5.45 เปอร์เซ็นต์ และ 7.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราการรอดของ H. ovina ที่เลี้ยงด้วย G. salicornia อาหารสำเร็จรูปสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองเท่ากับ 48.33 เปอร์เซ็นต์ 36.67 เปอร์เซ็นต์ และ 23.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ คุณค่าทางอาหารของอาหารที่ใช้ในการทดลองพบว่า อาหารสำเร็จรูปสูตรที่สองสูงที่สุด (40.9 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ G.salicornia (16.4 เปอร์เซ็นต์) และอาหารสำเร็จรูปสูตรที่สอง (15.0 เปอร์เซ็นต์) อาหารสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองมีคาร์โบไอเดรตและไขมันสูง ส่วนเยื่อไยและความชื้นมีค่าสูงใน G. salicornia สำหรับอัตราการกินอาหาร และค่า FCE ในการทดลองครั้งนี้ไม่สามารถหาได้ เนื่องจากอัตราการเจริญและอัตราการรอดต่ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/985
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2568_011.pdf2.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น