Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 229
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561จิตรกรรม : จิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนาต่อรูปเคารพของอัครทูตสวรรค์ทั้ง 7Chprkov; Olg; เทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เชปราคอฟ, โอเลก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561คำสอนเรื่องกรรม : หนังสือภาพปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กMng; Li; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลี้, เม้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561การสร้างชุดสีจากทุ่งดินแดงตงชวนเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะภาพปักเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Li Li; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลี้, ลี้; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อนำเสนอบทบาทของสตรีที่มีความสำคัญในฐานะผู้นำครอบครัวศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุฒิวงศ์ กันยะกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561การสร้างสรรค์ศิลปกรรม : บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเทพศักดิ์ ทองนพคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่Lu yng; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภานุ สรวยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หยาง,ลู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561ผลของการใช้กระบวนการสร้างความปลอดภัยโดยใช้พฤติกรรมเป็นฐานต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทพร ภัทรพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชานนท์ สุจิตวนิช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย.
2561การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้Zhng; Yn; ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จาง, ยัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561Hello world 2.0 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนในงานจิตรกรรมดิจิทัลChn; Yng; ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิติวรรธน์ สมไทย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉิน,ย่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ.
2561การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัยนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549)ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธโสธร ตู้ทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.