Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 32
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ความผูกพันของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กชพรรณ จึงตระการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การปรับปรุงขั้นตอนการออกแคชเชียร์เช็คเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย สาขาแหลมฉบังนนท์ สหายา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ญาณกวี ปัญญาแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ในจังหวัดฉะเชิงเทราระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานนท์ เชี่ยวชาญกิจการ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ผลกระทบของนโยบายจัดซื้อที่มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจผู้ส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษาผู้ส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัท ABS จำกัดระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พุฒิพันธ์ จันทร์กระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ความตั้งใจใช้บริการเครื่อง VTM ของพนักงานวัยทำงานก่อนเกษียณอายุในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญหทัย กิจปกรณ์สันติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561การบริหารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจของร้านแม็กซ์จำหน่ายน้ำแข็งในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรืองศักดิ์ สาระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและบริโภคคราฟต์เบียร์ของผู้บริโภคในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิติพัทธ์ ทาบึงกาฬ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561พฤติกรรมการเลือกซื้อซ้ำคอนกรีดผสมเสร็จของผู้ซื้อรายย่อยในจังหวัดชลบุรีระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร เอมจั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานที่เหมาะสมของบริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัดศักดิ์ชาย จันทร์เรือง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชุติมา วูวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์แบรนด์ เอสทูไฮ (S2hi) ของตัวแทนจำหน่ายชาวไทย ภายใต้สภาวะวิกฤตอุตสาหกรรมเครื่องสำอางประเทศไทยระพีพร ศรีจำปา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรา สิทธิแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.