Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 38
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรกองบัญชาการสถาบันวิชาป้องกันประเทศสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฬาลักษณ์ นนทบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทศพร วงษ์สวรรค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561คุณลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจ สังคม และการเป็นหนี้ของลูกหนี้นอกระบบในตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐวุธ ประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์; อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก; ทศพร กิจอริยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561ปัญหาการปฏิบัติงานของชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561คุณภาพการให้บริการแผนก Retail partner ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เขตพื้นที่ชลบุรี 2สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีวรรณ ธนากิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2561แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่สุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชินรัตน์ สมสืบ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร ผ่องอำไพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560ความรู้ความเข้าใจของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัญรัตน์ ยิ่งตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560ความพึงพอใจของผู้สมัครเข้ารับการอบรมต่อโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองในจังหวัดชลบุรีสุปราณี ธรรมพิทักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสภาคย์ กาแว่น; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560คุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชนของที่ทำการปกครองศรีราชา จังหวัดชลบุรีชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สวรรยา ทับขัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.