Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 32
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มเครือข่ายแกลงบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พีรวัฒน์ ศีติสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2565การพัฒนาตัวบ่งชี้และแนวทางการบริหารงานวิชาการในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกประยูร อิ่มสวัสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชะเอม มีเชาว์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2565แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาตะวัน บุญจี๊ด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2565การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2565ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชนก แซ่โค้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2563ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสหวิทยาเขตหนองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สถาพร พฤฑฒิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปาริฉัตร เอี้ยงสูง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2561การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรีภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณิยดา ชูวณิชชานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2563ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรีธนวิน ทองแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัสรารัตน์ จอมโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2563ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธนวิน ทองแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศุภสัณห์ ศรีวิชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2563การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson study process)สุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นพมาศ พุ่มฉวี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.