Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 39
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัทเพชรเรืองซัพพลาย จำกัดรชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ฉัตรชัย รักประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560คุณภาพการให้บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีกาญจนา บุญยัง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วงศกร จันทร์ศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเมืองพัทยาพงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑารัตน์ ดีวิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2561ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ประเทศไทยเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรภัทร อินทรวรพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิลัยวรรณ รุจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชารชฎ จันทร์น้อย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนัญชิดา ศิริภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2561ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจเลือกใช้บริการโฮสเทลของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันในเมืองพัทยาลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรศักดิ์ อนันตะโสพนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยะ จันทรสุขโข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560สภาพปัญหาการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอัญมณี จังหวัดจันทบุรีอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คามิน อาแว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสริมพันธุ์ ศรีจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัดอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขจรเกียรติ เพียรสร้าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน