กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/911
ชื่อเรื่อง: ดรรชนีทางแบคทีเรียของน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2547
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bacterial indices for seawater quality along the eastern coast of Thailand in 2004
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัฒนา ภูลเปี่ยม
นัฐธิรา บุญรับ
สายสมร ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: Coliform
Seawater
น้ำทะเล - - การวิเคราะห์ - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
แบคทีเรีย - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการเก็บตัวอย่างน้ำทะลชายฝั่งภาคตะวันออก ตั้งแต่ ปากแม่น้ำบางปะกง ไปจนถึงปากแม่น้ำตราด ทั้งหมด 49 สถานี ในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม 2547) และฤดูฝน (สิงหาคม 2547) มาตรวจสอบหาปริมาณแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นเครื่องบอกถึงคุณภาพน้ำ เช่น แบคทีเรีย Coliform, fecal coliform, Vivrio spp. และ Enterococci พบว่า ตัวอย่างน้ำจากสถานีส่วนใหญ่มีแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ห้วยกะปิ อ่างศิลา แหลมแท่น ศรีราชา หาดจอมเทียน บริเวณแม่น้ำ บางปะกง ประแสร์ พังราด จันทบุรี เวฬุ และ ตราด ปริมาณ Coliform สูงสุดที่ตรวจพบคือ 2.4x10 4 MPN/100 มิลลิลิตร ที่หาดจอมเทียน ในเดือนมีนาคม และหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในเดือนสิงหาคม ปริมาณของ Vibrio Spp. มีความหนาแน่นสูงสุด คือ 2.12x10 5 โคโลนี/100 มิลลิลิตร ที่ แหลมแท่นในเดือนสิงหาคม ปริมาณของ Enterococci มีความหนาแน่นสุงสุดคือ 1.6x10 4 MPN/100 มิลลิเมตร ที่ปากแม่น้ำบางปะกงในเดือนมีนาคม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/911
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
พัฒนา_ภูเปี่ยม.pdf2.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น