กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7352
ชื่อเรื่อง: ผลโปรแกรมส่งเสริมการบีบน้ำนมต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of promoting brest milk expression progrm on intention nd behvior regrding brest milk expression mong mothers with preterm infnts
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
ละเอียด ไชยวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
น้ำนมคน
น้ำนม
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การมีความตั้งใจที่แน่วแน่และมีพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมที่ถูกต้องและต่อเนื่องของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดจะช่วยให้ทารกคลอดก่อนกำหนดได้รับน้ำนมแม่อันมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพทารก การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการบีบน้ำนมต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ทารกแรกเกิดป่วย โรงพยาบาลชลบุรี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จํานวน 30 ราย โดย 15 รายแรกเป็นกลุ่มควบคุม 15 รายหลังเป็นกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับทั้งการดูแลตามปกติและโปรแกรมส่งเสริมการบีบเก็บน้ำนมครั้งละ 30-45 นาที จํานวน 3 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ความตั้งใจในการบีบเก็บน้ำนม และพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของคะแนนความตั้งใจในการบีบเก็บน้ำนมก่อนและหลังทดลองสูงกว่ามารดากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( t = 4.15, p < .001) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมหลังทดลองดีกว่ามารดากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( t = 7.82, p < .001) ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมส่งเสริมการบีบเก็บน้ำนม ช่วยให้มารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนดมีความตั้งใจในการบีบเก็บน้ำนมสูงขึ้น มีพฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ ดังนั้นบุคลากรด้านสุขภาพควรประยุกต์โปรแกรมส่งเสริมการบีบเก็บน้ำนมไปใช้กับมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด เพื่อให้ทารกได้รับน้ำนมแม่อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7352
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น