กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/620
ชื่อเรื่อง: ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการการเจริญเติบโตอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of foods on growth, survival and maturation of the captive bred harlequin shrimp (Hymenocera picta)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
วรเทพ มุธุวรรณ
วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
สุรพล ฉลาดคิด
อมรรัตน์ ชมรุ่ง
ศิริวรรณ ชูศรี
มนัณทิญา ยิ้มเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งการตูน - - อาหาร - - การผลิต
กุ้งการ์ตูน - - การเพาะเลี้ยง
กุ้งทะเล - - การเพาะเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการรอด และระยะเวลาของการพัฒนาการของลูกกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่เสริมด้วยกรดไขมัน และ Ascorbyl palmetate ที่ระดับความเข้มข้น 600 และ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ และเสริมด้วยโคพิพอดที่ได้จากธรรมชาติในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 30 และ 50 ตามลำดับ ซึ่งการทดลองครั้งนี้สามารถทำการทดลองได้เพียง 15 วัน และการทดลองในครั้งนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโคพิพอด ทำให้การทดลองไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแผนที่วางไว้ และไม่สามารถสรุปผลได้ ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อทำการทดลองซ้ำ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/620
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น