เอกสารคู่มือ (Manual Documents) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 11 of 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การลงรายการและการจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อุฬาริน เฉยศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาเฉลิมเกียรติ ดีสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2564การบริการหนังสือ Books Showroom ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2560การจัดทำดรรชนีวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานิลุบล โรจน์สัตตรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2561การสร้างระเบียนรายการบรรณานุกรมหนังสือที่มีวัสดุประกอบมาพร้อมกับตัวเล่มหนังสือสิริกร งามสำเร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติของบุคลากร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพารัชนี เจริญวารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การลงรายการบรรณานุกรมเมทาดาทาของดับลินคอร์ (Metadata Dublin Core) เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพาสมหญิง เจียสารัมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2562การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2561การฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฐิติชญาน์ ทวนดิลก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2560กระบวนการฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพานิสาชล กาญจนพิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2560การฝึกอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสุภาวดี เพชรชื่นสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 11 of 11