วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 33
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของประชาชนในเขตภาคตะวันออกสุรีพร อนุศาสนนันท์; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัตรา รักษาสนธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ประสิทธิผลของการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วีรพรรณ จันทร์ขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกแนวพื้นลาดเอียง แนวพื้นราบ และแบบผสมผสานที่มีต่อตัวแปรเชิงแอนแอโรบิก การเร่งความเร็ว และความสามารถในการกระโดดเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ประทุม ม่วงมี; วรเชษฐ์ จันติยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของการใช้รูปแบบการฟื้นตัวที่แตกต่างกันที่มีต่อกรดแลคติก อัตราการเต้นหัวใจ และสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิกในนักกีฬานักฟุตบอลอาชีพบำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; โรจพล บูรณรักษ์; สมจินต์ เกิดโภคา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561แนวทางการจัดการการออกแบบสนามแบดมินตันมาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวเสกสรรค์ ทองคำบรรจง; นภพร ทัศนัยนา; ปฏิพล แสงวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความวิตกกังวลด้านรูปร่างจากสังคม ภาพลักษณ์ทางกายและกิจกรรมทางกายฉัตรกมล สิงห์น้อย; สุรีพร อนุศาสนนันท์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ดลภา พศกชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ฉัตรชัย สุขสันติ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561องค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย; ภัควัฒน์ เชิดพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทยสมศักดิ์ ลิลา; ประทุม ม่วงมี; มาโนช บุตรเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ผลของโปรแกรมฟื้นสภาพร่างกายแบบมีการเคลื่อนไหวในนักกีฬาว่ายน้ำชายในช่วงการเจริญเติบโตบำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์; นิรอมลี มะกาเจ; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; ศิริพงศ์ ศรีภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยเชิงจิตวิทยาในกลุ่มกีฬาที่มีความเสี่ยงสูงนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; สโรชา ตันติไพจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาวธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; พรวิไล ปัญญาวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การขี่จักรยานเพื่อออกกำลังกายอย่างปลอดภัย : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อารยะ ทิมละม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561การพัฒนารูปแบบการทดสอบความเร็วสูงสุดแบบซ้ำเชิงแอนแอโรบิคสำหรับกีฬาฟุตซอลธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ปิติรัฐ คงทองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561แนวทางการจัดการส่งเสริมกีฬาทางน้ำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ศราวุฒิ อารีราษฎร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันนภพร ทัศนัยนา; วีระพงษ์ บางท่าไม้; อนันต์ มาลารัตน์; ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนภพร ทัศนัยนา; วีระพงษ์ บางท่าไม้; สุรีพร อนุศาสนนันท์; อภิญญา ศรีมหาพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561รูปแบบการจัดกิจกรรมเรือพายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและความเข้มแข็งของชุมชนสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; ประวิทย์ ทองไชย; วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรูปแบบการเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอนบรรยากาศการจูงใจความสามัคคีและความเชื่อมั่นในทีมที่มีต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพของทีมฟุตบอลอาชีพไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ฉัตรกมล สิงห์น้อย; เทเวศน์ จันทร์หอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2561รูปแบบการจัดการตามแนวประชารัฐเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; นภพร ทัศนัยนา; ประวิทย์ ทองไชย; ธารินทร์ ก้านเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 33