เอกสารคู่มือ (Manual Documents) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 14 of 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กระบวนการรับเงินและนำเงินส่งระบบบัญชีสามมิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชนัดดา จูสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการจัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานันทิกานต์ มงคลนรกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การจัดทำาการประมาณการรายรับของงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพ็ญศรี สุวรรณมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560กระบวนการเตรียมปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ๓๐๓๒๒๑๕๙นิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564กระบวนการเตรียมปฏิบัติการ วิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำาบัดน้ำเสีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศุภกิจ ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในวงเงินที่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหัสชา ศรีจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563กระบวนการจัดการเอกสารและสิ่งของทางไปรษณีย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาบุญพา ดิษฐเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชนาภา ล้วนรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565กระบวนการการดำเนินการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวาสิตา ยิ่งชัยภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การเตรียมปฏิบัติการ รายวิชา 30933259 ปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสรนนท์ วัฒนพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565การเตรียมปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564กระบวนการการให้บริการและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากนกวรรณ พูนดี; มหาวิทยาลัยบูรพา - - คณะวิทยาศาสตร์
2563กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปัณฑรีย์ ชื่นศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 14 of 14