Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 17
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การศึกษาสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจบริการที่พักแรมขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดที่มีรายได้น้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนครนายกนันทวดี ดีพร้อม; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
2563การรวบรวมองค์ความรู้ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2550การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตและการจัดการองค์กรสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวัชรี กำจัดโศรก; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; บรรพต วิรุณราช; โศรยา ตินตะบุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทยศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; พินิจ จริตงาม; สามารถ ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ขนิษฐา ดวงชื่น; สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน; กชพร นรมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียธนกฤต ยิ่งยง; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์