Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจครอบครัวไปสู่การบริหารธุรกิจแบบ SMEs ในด้านธุรกิจการศึกษาในเขตภาคกลางของ สปป.ลาวพุดทะวง พัดทะดาวง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2564การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่อการดำเนินธุรกิจธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยศุภรีย์พรรณ นันทวาสน์; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2561การศึกษาคุณลักษณะหมู่บ้านเพื่อเกษียณอายุที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อเกษียณอายุในประเทศไทยของผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจันทิมา โพธิสารัตนะ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศ สปป.ลาวเศรษฐ์ฐ พัฒนมาศ; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2562รูปแบบการจัดการของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วรังสรรค์ เกรียงไกร; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563องค์ประกอบของทางรอดของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกธชกร แผ้วพลสง; ธีทัต ตรีศิริโชติ
2563แนวทางการจัดสรรงบประมาณผู้สูงอายุที่เหมาะสมของประเทศไทยเดชาวัต คงคาน้อย; บรรพต วิรุณราช; ธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์