กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/46
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorณรงค์ เนตรสาริกา
dc.contributor.authorรุ่งอรุณ ชะนวน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก(ศวรส.อ).
dc.date.accessioned2019-03-25T08:45:44Z
dc.date.available2019-03-25T08:45:44Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/46
dc.description.abstractระบบสุขภาพกับการเกษตร ภาคตะวันออก: ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออก ของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 37,506.59 ตร.กม. (23,441,620 ไร่) ประขาชนทั้งหมด 5,067,242 คน มีพื้นที่ทำการเกษตร 14,229,857 ไร่ มีเกษตรกร 1,681,922 คน ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ชลบุรี, สมุทรปราการ, นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว จากข้อมูลการทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาระดับภาคได้กำหนดเป็นประเด็น 5 ประเด็น คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม, การพัฒนาด้านเกษตรกรรม, การพัฒนาด้านเกษตรกรรม (พืชและสัตว์), การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาการค้าส่งออกและการค้าชายแดนกับระบบสุขภาพ เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรโดยรวมทั้งภาคมีมากกว่าครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด ยุทธศาสตร์ในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก จึงเน้นการสนับสนุนเครือข่ายการผลิตและบริโภคครบวงจร เช่น วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาการผลิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง การสรา้งความเข้มแข็งแก่เศราฐกิจชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และตลอดจนมาตรฐาน รวมทั้งมีการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ป่าชายเลน มีการกำจัดขยะมูลฝอย และนำเสียอย่างมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ภายใต้โครงการผลผลิตคุณภาพ ฉะนั้น แนวทางการวิจัยเพ่อพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออก จึงเน้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไปในด้านการจัดการเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการทำเกาตรกรรม หรือโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรกรรม พิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และสมาชิกในครอบครัว แม้แต่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงสัตว์ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ แหล่งน้ำ และอาหาร เหล่านี้คือ ผู้บริโภค ผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อน ผู้ผลิตมักกล่าวว่าการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องจะปลอดภัย หรือโฆษณาว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แท้จริงแล้วสารเคมีเป็นพิษและไม่มีทางที่จะปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้เลย ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงปัจจัยการได้รับผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและครอบคลุมเส้นทางการเข้าสู่ร่างกายทั้ง 3ด้าน คือ 1. การเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง พบว่า ร้อยละ 90 ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังโดยตรง เช่น เมื่อเกษตรกรสัมผัสกับพืชผลที่เพิ่งจะฉีดพ่น 4. โครงการศึกษาบทบาทขิงองค์กรท้องุิ่นในการดูแลสุขภาพเกษตรกร 5. โครงการศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภค 6. โครงการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาสุขภาพเกษตรกร ระยะยาว: 1.โครงการศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์และข้อบังคับท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและควาคุมปัจจัยเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรในการดำเนินงานวิจัยอย่างยั่งยืน 3. โครงการศึกษากลไลการประสานความร่วมมือในกลุ่มเกษตรกร 4. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีในการจัดการเกษตรอย่างปลอดภัยไร้มลพิษ 5. โครงการศึกษาการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 6. โครงการศึกษากลไกการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการออกข้อบังคับ/ กฎหมายที่กำหนด การจัดทำผังพิสัยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นระบบสุขภาพกับการพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ศูนย์การจัดดารงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้th_TH
dc.description.sponsorshipสนับสนุนการวิจัยโดย ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก (ศวรส.อ) ม. บูรพา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)en
dc.language.isoth
dc.publisherศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก (ศวรส. มหาวิทยาลัยบูรพา.th_TH
dc.subjectคุณภาพชีวิตth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.subjectสุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัยth_TH
dc.subjectสุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - แง่ยุทธศาสตร์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectเกษตรกรรม - - แง่สิ่งแวดล้อมth_TH
dc.titleการจัดทำแผนที่วิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออกth_TH
dc.typeResearch
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2549_004.pdf8.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น