กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4533
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเอกพลพลเดช เดชแก้ว-
dc.contributor.authorนิภาวรรณ สามารถกิจ-
dc.contributor.authorเขมารดี มาสิงบุญ-
dc.date.accessioned2022-07-15T10:09:09Z-
dc.date.available2022-07-15T10:09:09Z-
dc.date.issued2564-
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4533-
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ 6-12 เดือน ที่มาตรวจติดตามอาการ ณ แผนกผู้ป่วยนอกคลินิกโรคหัวใจ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดมหาวิทยาลัย i จำนวน 107 ราย สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการกำหนดช่วงเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามความเครียดในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค ที่ .85, .87, .95 และ .85 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .714, p < .001; r = .639, p < .001 ตามลำดับ) และความเครียดในการดำเนินชีวิตสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.658, p <.001) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลควรออกแบบการส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเน้นการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม และลดความเครียดในการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความสามารถในตนเองth_TH
dc.subjectพฤติกรรมสุขภาพth_TH
dc.subjectหลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรคth_TH
dc.subjectความเครียด (จิตวิทยา)th_TH
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจth_TH
dc.title.alternativeRelationships of perceived self-effcacy, lifestyle stress, and social support to health behaviors in adults with acute coronary syndrome post percutaneous coronary interventionth_TH
dc.typeArticleth_TH
dc.issue2th_TH
dc.volume29th_TH
dc.year2564th_TH
dc.description.abstractalternativeThis descriptive correlational research aimed to examine the relationships of perceived self-effcacy, lifestyle stress, and social support to health behaviors in adults with acute coronary syndrome post percutaneous coronary intervention. The sample was 107 adults who routinely followed up at the heart clinic in the outpatient department of a tertiary hospital, Bangkok. Data were collected from December 2020 to March 2021. Instruments included a demographic record form, the Thai version of the Cardiac Health Behavior Scale, the Thai version of the General Perceived Self-Effcacy Scale, the Thai version of the Social Support of People with Coronary Heart Disease Scale, and the Thai version of the Perceived Stress Scale. Reliability coeffcients were .85, .87, .95, and .85, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s product-moment correlation coeffcient. The research results showed that perceived self-effcacy and social support had positive, signifcant relationships to health behaviors (r = .714, p < .001; r = .639, p < .001 respectively), while lifestyle stress had a negative, signifcant relationship to health behaviors (r = -.658, p < .001). The fndings suggest that nurses should develop nursing programs for this type of patient to help them benefcially modify health behaviors by increasing perceived self-effcacy and social support and by reducing lifestyle stress in order to prevent recurrent coronary syndrome.th_TH
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.page71-80.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus29n2p71-80.pdf194.39 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น