กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/450
ชื่อเรื่อง: ผลของปุ๋ยเคมี (16-20-0) ที่ความเข้มข้นและอัตรส่วนไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัส ในระดับต่างกันต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียว (Tetraselmis sp.)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of inorganic fertilizer (16-20-0) at vorious concentrations and N : P ratios on grawth of tetraselmis sp
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรเทพ มุธุวรรณ
ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์
ปรารถนา ควรดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: เซลล์และเนื้อเยื่อพืช
สาหร่ายเซลล์เดียว - - การเจริญเติบโต
สาหร่ายเซลล์เดียว
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/450
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น