กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4492
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติและระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงจากการลงทุนทางตรงโดยต่างชาติในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Changing Entrepreneurial Attitudes and Ecosystem from the Foreign Direct Investment in Eastern Economic Corridor (EEC)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัจจิมา ศุภจริยาวัตร
สิทธิ จิตติชานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คำสำคัญ: ระบบนิเวศน์
ทัศนคติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนทางตรงโดยต่างชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้ประกอบการท้องถิ่นถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอันนำมาสู่ความเข้มแข็งของภาคเศรษฐกิจในภาพรวม ทัศนคติของผู้ประกอบการถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและขนาดกลางที่เจ้าของกิจการมักมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินใจภายในกิจการ ทัศนคติของผู้ประกอบการย่อมมีความสำคัญซึ่งเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดและแนวโน้มการประสบความสำเร็จของกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างชาติในพื้นที่และระบบนิเวศผู้ประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อทัศนคติผู้ประกอบการ งานวิจัยเชิงปริมาณฉบับนี้ดำเนินการเพื่อสำรวจปัจจัยข้างต้นเพื่อสรุปผลอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่และการกำหนดนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
รายละเอียด: โครงการวิจัยที่ได้รับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4492
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_221.pdf819.6 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น