กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/447
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:49Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:49Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/447
dc.description.abstractจากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งของแบคทีเรียทะเลต่อการลงเกาะของตัวเพรียงหินในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบกับฟิล์มของแบคทีเรีย จำนวน 8 สายพันธุ์ ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์มาตรฐาน จากการทดสอบกับแบคทีเรีย 132 สายพันธุ์ ที่แยกได้จากฟองน้ำ 24 ตัวอย่าง และปะการังอ่อนจำนวน 3 ตัวอย่าง ที่เก็บจากบริเวณเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี เมื่อนำฟิล์มแบคทีเรียที่ 24 ชั่วโมง ที่มีความหนาแน่น 10 6 -10 7 เซลล์/ ตร.ซม. ทดสอบกับตัวอ่อนเพรียงหินระยะลงเกาะ (cyprid) ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิและแสงนาน 24 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มแบคทีเรีย 2 สายพันธุ์คือสายพันธุ์ C04-2 และ C14-4 ที่แยกได้จากฟองน้ำ แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งการลงเกาะได้สูงth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2541en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.subjectเพรียงหินth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการลงเกาะของตัวอ่อนของเพรียงหิน โดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำและประการังอ่อนของไทยth_TH
dc.typeResearch
dc.year2541
dc.description.abstractalternativeThe anti-bacterial strains, 8 strains were selected from screening of anti-microbial activity from 132 strains which were isolated from sponges 24 and soft corals 3 samples collected from Islands in Chonburi province. After 24 hours of exposure on barnacle cyprid larvae by 24 hours bacterial film exposure on barnacle cyprid larvae by 24 hours fil,s of 8 active strains under control condition temperature and light in laboratory, it was found that 2 strains as C 04-2 and C 14-4 which were isolated from sponges showed strong inhibition on attachment.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น