กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4413
ชื่อเรื่อง: อัตราการเจริญเติบโตของปะการังในกลุ่มกึ่งก้อน, เคลือบ, แผ่น และเห็ด ในระบบเลี้ยง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Variation in growth rates of submissive, encrusting, foliose and mushroom corals in rearing system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิรชา เจริญดี
พัชริดา รัตนวัฒนาพงษ์
ศิริวรรณ ชูศรี
ธนกิต ทองหนัก
คำสำคัญ: ปะการัง - - การเลี้ยง
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปะการังแข็ง 5 ชนิด ที่ได้จากการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีการตัดแบ่งในระบบเลี้ยงแบบกึ่งปิดที่ใช้สาหร่ายในการบำบัด โดยแบ่งชุดการทดลองออกป็น 5 ชุดการทดลอง (Treatment) ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ( Replicate) ดังนี้ ชุดการทดลอง ที่ 1 ชนิด Pavona decussata, ชุดการทดลอง ที่ 2 Mussa angulosa ชนิด, ชุดการทดลอง ที่ 3 ชนิด Fungia scrutaria, ชุดการทดลอง ที่ 4 ชนิด Sandalolitha robusta, ชุดการทดลอง ที่ 5 ชนิด Leptoseris explanata ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ โรงเรือนสาธิตงานวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ชนิดและรูปร่างของปะการังมีผลต่อการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน โดยการเจริญเติบโตของพื้นที่ผิวเฉลี่ยรวมที่เพิ่มขึ้นของปะการังทั้ง 5 ชนิด มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ปะการังชนิด F.scrutaria มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด (455.16 + 51.76 cm2) รองลงมาคือชนิด S.robusta (430.67 + 6.12 cm2)M. angulosa 109.51 + 46.62 cm2, P.decussata 77.63 + 15.56 cm2 และ การเจริญเติบโตต่ำที่สุดเท่ากับ 32.17 + 12.73 cm2 ในชนิด L.explanata การเจริญเติบโตของพื้นที่ผิวเฉลี่ยในแต่ละเดือนที่เพิ่มขึ้นของปะการังทั้ง 5 ชนิดมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ชนิดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด 41.94 + 15.39 cm2 คือชนิด S.robusta รองลงมาคือ F scrutaria (40.63 + 17.16 cm2) , M. angulosa (11.82 + 10.86 cm2), P.decussata (10.10 + 8.45 cm2) และชนิด L. explanata 8.92 + 8.78 cm2 มีอัตรากาเรเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อเดือนต่ำที่สุด
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4413
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_110.pdf3.29 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น