กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4407
ชื่อเรื่อง: โครงการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : บ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Ecotourism development guidelines for Baan Mab Mor, Baan Pouk sub-district, Muang district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร
ธรรมศักดิ์ สงกา
มนัส แก้วบูชา
ศรัญญา ประสพชิงชนะ
ปาจรีย์ สุขาภิรมย์
พรทิพย์ พันธุ์ยุรา
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง
ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
รินจง เสริมศรี
ณัฐวรา เทียนเหตุ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักบริการวิชาการ
คำสำคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : บ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 1) มีวัตถุประสงค์ 1) คัดเลือก จำแนกประเภท จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนวัตถุของวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะนำไปใช้จัดแสดงในการเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนของชุมชนบ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการขยายพันธุ์ต้นเท้ายายม่อมที่อยู่ในชุมชนบ้านมาบหม้อ ตำบลบ้านปึก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า วัตถุเครื่องมือเครื่องใช้หรือที่เรียกว่าวัตถุทางวัฒนธรรมบนเรือนบ้านยายไอ๊ มีจำนวนทั้งสิ้น 122 ชิ้น สำหรับการศึกษาการขยายพันธุ์ต้นเท้ายายม่อมนั้น วิธีการฟอกฆ่าเชื้อและสูตรอาหารที่มีผลต่อการชักนำยอดจากชิ้นส่วนหัวเท้ายายม่อมที่มีขนาดต่างกัน ในทุกสูตรอาหาร ชิ้นส่วนหัวเท้ายายม่อมให้เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อเท่ากับ 100 และชิ้นส่วนหัวเท้ายายม่อมมีลักษณะทั่วไป คือ ชิ้นส่วนหัวยังไม่พบการงอกเกิดขึ้น อาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดเท้ายายม่อม คือ อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำนวนยอด 8.70 และ6.70 ยอด ความยาวยอดเฉลี่ย 1.67 และ 2.00 เซนติเมตร และขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้ชิ้นส่วนตำแหน่งบริเวณพื้นที่ใบที่ติดเส้นกลางใบของต้นกล้า สามารถเจริญเติบโตขยายปริมาณจำนวนต้น สร้างราก เพื่อดูดซึมอาหารในการเจริญเติบโตได้ดี ใช้ระยะเวลา 8 เดือน ส่วนการขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีทางเขตกรรม พบว่าเจริญเติบโตได้น้อย"
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4407
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_103.pdf3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น