กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4336
ชื่อเรื่อง: การประเมินเทคนิคการตรวจหาปรสิต Perkinsus sp. ในดินตะกอน หอยลาย (Paphia undulata) และหอยนางรม (Saccostrea sp.) ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Validation technique for Perkinsus sp. detection in sediment undulated clam (Paphia undulata) and oyster (Saccostrea sp.) by monoclonal antibody
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณี ลีโทชวลิต
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
นันทิกา คงเจริญพร
อณุมาศ บัวเขียว
คำสำคัญ: หอยลาย
ปรสิต
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา.
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกมอนอโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการศึกษาและตรวจหาเชื้อ ปรสิต Perkinsus sp. ในหอยลาย ด้วยเทคนิคอิมมูโนพยาธิวิทยา โดยใช้มอนอโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิต ด้วยวิธีไฮบริโดมา แล้วจึงนำมอนอโคลนอลแอนติบอดีมาทดสอบความสามารถในการทำปฏิกิริยาและ ความจำเพาะกับปรสิต Perkinsus olseni ด้วยวิธี Indirect ELISA และ dot- blotting พบว่า มอนอ โคลนอลแอนติบอดีหมายเลข 20 ให้ค่าการดูดกลืนแสงมากที่สุด 2.27 ส่วนหมายเลข 12 ไม่ทำปฏิกิริยากับ ปรสิต P. olseni เมื่อตรวจสอบความจำเพาะต่อปรสิตโดยวิธี dot- blotting พบว่ามอนอโคลนอล แอนติบอดีหมายเลข 7 และ 20 สามารถจับกับปรสิต P. olseni ระยะฮิปโนสปอร์และโทรโฟซอยด์ได้ และ พบว่าแอนติบอดีหมายเลข 20 ทำให้เนื้อเยื่อของระยะฮิปโนสปอร์และโทรโฟซอยด์ บริเวณขอบผนังเซลล์ และส่วนที่เป็นนิวเคลียสติดสีน้ำตาลเข้ม
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4336
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_041.pdf2.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น