กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4163
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนิภาพร รอดไพบูลย์
dc.contributor.authorชิตพล ชัยมะดัน
dc.contributor.authorสุปราณี ธรรมพิทักษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned2021-06-15T08:49:42Z
dc.date.available2021-06-15T08:49:42Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4163
dc.description.abstractการวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำนโยบายการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในรูปพหุกรณีศึกษา ที่มุ่งการเก็บข้อมูลในเชิงลึก เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเป็นองค์รวม โดยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา 4 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การนำนโยบายการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์และแนวทางในการปฏิบัติการจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวอย่างชัดเจน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548, คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคล ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560) ด้านทรัพยากรของนโยบาย พบว่า ทรัพยากรด้านบุคลากร และงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานจริง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถแก้ไขปัญหา และปฏิบัติตามนโยบายได้ ด้านการสื่อสารระหว่างองค์กร ผู้บริหารมีความสามารถในการโน้มน้าวใจที่ดี ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้านลักษณะของหน่วยปฏิบัติ ไม่ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะสำหรับการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว แต่ปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐกำหนด ด้านเงื่อนไข ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พบว่า ชุมชน หน่วยงานด้านความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เต็มใจและสนับสนุนให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษาให้เด็กต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ด้านทัศนคติของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารมีทัศนคติเชิงบวกต่อนโยบาย ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีการรับรู้และเข้าใจ เกิดการยอมรับ และสามารถตอบสนองต่อนโยบายได้เป็นอย่างดี ทำให้การนำนโยบายมาปฏิบัติประสบความสำเร็จได้ จุดสำคัญที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้ คือ กระบวนการนโยบายสาธารณะในขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น ซึ่งการดำเนินนโยบายการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย การโน้มน้าวใจที่ดี ท าให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางจนบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ ด้านลักษณะของหน่วยปฏิบัติ ไม่ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะ ส าหรับการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว แต่ปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐก าหนด ด้านเงื่อนไข ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พบว่า ชุมชน หน่วยงานด้ านความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เต็มใจและสนับสนุนให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษาให้ เด็กต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ด้านทัศนคติของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารมีทัศนคติเชิงบวกต่อ นโยบาย ส่งผลให้ทุกฝ่ายมีการรับรู้และเข้าใจ เกิดการยอมรับ และสามารถตอบสนองต่อ นโยบายได้เป็นอย่างดี ท าให้การน านโยบายมาปฏิบัติประสบความส าเร็จได้ จุดส าคัญ ที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้ คือ กระบวนการนโยบายสาธารณะในขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบายนั้น ซึ่งการด าเนิน นโยบายการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการน า นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectนโยบายการศึกษาth_TH
dc.subjectการนำนโยบายไปปฏิบัติth_TH
dc.subjectคนต่างด้าว -- การศึกษาth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการนำนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสระแก้วth_TH
dc.title.alternativeThe implementation of educational management policies on migrant children in Sa Kaeo provinceen
dc.typeArticleth_TH
dc.issue1th_TH
dc.volume9th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThis research is to investigate the implementation of the educational management policies on migrant children in Sa Kaeo Province. A qualitative method with an emphasis on multi-case studies was employed to collect the in-depth data from four school sites in order to obtain deep and holistic understanding. The results of the study revealed that, the policy implementation of the educational management for migrant children in Sa Kaeo Province, found that there were objectives and guidelines clearly in the educational management for migrant children in Sa Kaeo Province according to the Cabinet resolution on 5 July 2005, the Ministry of Education Regulations on the evidence of accepting students to enter the school in 2005, the manual and guidelines for educational management to persons without evidence of civil registration or without Thai nationality (Revised version 2017); the resources of the policy found that the personnel resources and the budget allocated was not enough in the actual operation; the communication between organizations found that the executives had the ability to persuade and enable the practitioner to perform according to the rules and guidelines until achieving the goals; the characteristics of the operating unit found that there was no specific person responsible for the educational management for migrant children but follow the guidelines of the state; the condition of economic, social and politic found that the communities, the security agencies and local government organizations were willing and encouraged the school to manage education for migrant children of Cambodian nationality; the attitude of the executives found that the executives had a positive attitude towards the policy that resulted in all parties being recognition, understanding, accepting and able to respond to the policy as well and making policy implementation successful; and, the key point of this research finding was the public policy process in implementing the policy that was very important to the success or failure of the policy and for the policy implementation of educational management for migrant children in Sa Kaeo Province that has achieved the objectives of the policy.en
dc.journalวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมืองth_TH
dc.page22-43.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
22-43.pdf558.27 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น