กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4157
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors associated with health-related quality of life among pregnant women with diabetes mellitus in public hospitals, upper northern region Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกอร ปัญญาโส
ศิริวรรณ แสงอินทร์
อุษา เชื้อหอม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
สตรีมีครรภ์
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน ที่มารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลรัฐบาล 3 แห่ง เขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 150 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสูติศาสตร์ แบบวัดคุณภาพชีวิต SF-12 เวอร์ชั่น 2 แบบสอบถามการจัดการตนเอง และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สเปียร์แมน และพอยท์ไบซีเรียล ผลวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพมีค่าเฉลี่ย 66.86 (SD = 13.93) ซึ่งอยู่ในระดับดี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (r = .172, p < .05) ระดับน้ำตาลในเลือด (r = -.209, p < .05) การจัดการตนเองด้านสุขภาพ (r = .438, p < .01) และการสนับสนุนทางสังคม (r = .414, p < .01) ผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่าพยาบาลควรประเมินการจัดการตนเองและการสนับสนุนทางสังคมระหว่างที่มาฝากครรภ์และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองและเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4157
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus28n3p27-40.pdf224.68 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น