กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4145
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to The performance of clinical practice for patient safety among nursing students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
อาภา หวังสุขไพศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะของตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แบบประเมินทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นปีที่กำลังศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยสามารถร่วมทำนายการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ร้อยละ 20.60 โดยปัจจัยด้านการรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ระดับชั้นปี และทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำนายการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยได้ (b = .318, p < .01, b = -.216, p < .01, b = .188, p < .05 ตามลำดับ) นักศึกษาพยาบาลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีค่าเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงกว่าชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยให้เพิ่มมากขึ้น โดยการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะของตนเองด้านการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และทัศนคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4145
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
nus28n4p100-113.pdf260.29 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น