กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4074
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพและความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมแบคทีเรียในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Diversity and seasonal variation of bacterial community it’s application in the Marine Plant Genetic Conservation Area on the Coastal zone of the east of Thailand for Conservation and Sustainable Utilization
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: พืชทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชาคมแบคทีเรียและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงเลือกศึกษาบริเวณ หาดเตย และหาดเทียน เกาะจวง เกาะปลาหมึก แสมสาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชาคมของแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเลและน้ำทะเล ได้ดำเนินการสำรวจและตัวอย่างฟองน้ำ แล้วคัดแยกแบคทีเรียได้ 7๐ ไอโซเลต จากฟองน้ำ 9 ตัวอย่าง และ จากน้ำทะเล 6 ตัวอย่าง สามารถพบแบคทีเรียอาศัยอยู่ในฟองน้ำแต่ละตัวอย่างแตกต่างกันโดยพบมีแบคทีเรียอาศัยอยู่จำนวนมากที่สุดในฟองน้ำท่อน้ำตาล SS -B 04 จำนวน 2.51 x 106 โคโลนีต่อกรัม และน้อยที่สุดใน ฟองน้ำเมือกม่วง SS -A 02 จำนวน 4.04 x 103 โคโลนีต่อกรัม ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ส่วนในน้ำทะเลได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างจาก 4 พื้นที่จากบริเวณชายฝั่ง หาดเตย หาดเทียน เกาะจวงและ เกาะปลาหมึก หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบมีแบคทีเรียเจริญได้แตกต่างกันดังนี้ 1.05 x103 , 1.85 x 102 2.65 x 102, และ 8.95 x 102 โคโลนีต่อมิลลิลิตร ตามลำดับดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นแบคทีเรียแกรมลบและสมบัติทางชีวเคมีสามารถบ่งชี้ ใ น เ บื้ อ ง ต้น ไ ด้ เ ป็ น ส กุล Pseudomonas, Alteromonas, Pseudoalteromonas, Vibrio, Flavobacterium, Acinetobacter, และกลุ่มที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ และจากการจำแนกชนิด แบคทีเรียทะเลที่คัดแยกจากน้ำและดินตะกอนในระดับชีวโมเลกุลพบว่าเป็นแบคทีเรียกรัมลบที่มีชนิด แ ต ก ต่า ง กัน ไ ด้แ ก่ Pseudomonas taiwanensis, Pseudomonas pseudoalcaligenes แ ล ะ Pseudoalteromonas sp. เมื่อได้แบคทีเรียบริสุทธิ์แล้ว จะทำการเก็บรักษาเพื่อดำเนินการทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ โดย วิธี Disc diffusion Agar Assay ตลอดจนการสร้างสารชีวรงควัตถุ จากแบคทีเรียทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับ ฟองน้ำทะเลและน้ำทะเล เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่ามีแบคทีเรียจำนวน 9 ไอโซเลตที่แสดงฤทธิ์ทาง ชีวภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทดสอบ โดยแบคทีเรียสายพันธุ์ SS -A 2-2 SS -B 2-5 SS -C 2-3 แสดง ฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ B. subtilis ดีที่สุด
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4074
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_240.pdf972.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น