กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4043
ชื่อเรื่อง: การเจริญและการพัฒนาของตัวอ่อนและปลาวัยอ่อนในปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus linnaeus (1758)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Growth and development of Saddleback Anemonefish Amphiprion polymnus Linnaeus (1758)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
กรรณิกา ชัชวาลวานิช
พิสุทธิ์ มังกรกาญจน์
อมรา ทองปาน
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาการ์ตูนอานม้า - - การเจริญเติบโต
ปลาการ์ตูนอานม้า - - คัพภวิทยา
ปลาการ์ตูนอานม้า - - ตัวอ่อน
ปลาการ์ตูนอานม้า - - วิจัย
ปลาการ์ตูนอานม้า
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: พ่อแม่พันธุ์ปลาการ์ตูนอานม้า Amphiprion polymus Linnaeu (1758) จากอ่าวไทยนำมาเลี้ยงในห้องปฎิบัติการ เพื่อเฝ้าสังเกตุพฤติกรรมการวางไข่ การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนพบว่าปลาการ์ตูนอานม้าสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี โดยมีวงจรสืบพันธุ์ทุก 14-21 วัน การเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนแบ่งออกเป็น 26 ระยะตามรูปร่างลักษณะของตัวอ่อน ภายหลังจากปฎิสนธิ 148+8 ชั่วโมง ไข่จึงฟักออกมา ลูกปลาจะมีรูปร่างและมีแถบสีเหมือนกับพ่อแม่เมื่ออายุ 13 วัน และอายุ 24-26 วันตามลำดับ สำหรับการเจริญและพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์และการเปลี่ยนเพศ พบว่าลูกปลาอายุ 1 เดือนยังไม่มีการแยกเพศ พบเพียง primordial germ cells อยู่กันเป็นกลุ่ม ในขณะที่ปลาอายุ 2-3 เดือนแสดงเพศเป็นกะเทย มีเซลล์สืบพันธุ์ระยะแรกของทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ด้วยกัน กระบวนการสร้างอสุจิเริ่มพบเมื่อปลามีอายุ 4 เดือน ซึ่งเนื้อเยื่ออัณฑะประกอบด้วยเซลล์ทุกระยะของกระบวนการสร้างอสุจิ ในขณะที่เนื้อเยื่อรังไข่ประกอบไปด้วย oogonia และ oocytes ระยะ cgromatin nucleolus และระยะ perincleolar การเปลี่ยนเพศจากกะเทยเป็นเพศเมียเกิดขึ้นเมื่อปลามีอายุ 12 เดือน โดยพบลักษณะการเสื่อมสลายของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ การสะสมของสารสีเหลืองอมน้ำตาล และมี vitellogenic oocytes ซึ่งพบจำนวนมากขึ้นก่อนที่จะมีการวางไข่ ปลาที่ทำหน้าที่เพศผู้อย่างสมบูรณืจะมีทั้งเนื้อเยื่ออัณฑะและเนื้อเยื่อรังไข่ประกอบกันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ในขณะที่ปลาเพศเมียมีเพียงเนื้อเยื่อรังไข่อย่างเดียว ทั้งนี้ปลาเพศเมียส่วนใหญ่จะมีการวางไข่เมื่อายุ 14 เดือน
รายละเอียด: ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มในกลุ่มปลาการ์ตูน ประจำปี 2546-2547ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2546-2547 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4043
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2546_002.pdf9.64 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น