กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3976
ชื่อเรื่อง: ผลของความเค็ม และปริมาณไนโตรเจน ต่อการเจริญเติบโต, รูปแบบของกรดไขมัน และปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสาหร่ายขนาดเล็กกลุ่มไดอะตอม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of salinity and nitrogen concentration on growth, fatty acid profile and carotenoids content in the diatom group
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อมรรัตน์ กนกรุ่ง
ณิษา สิรนนท์ธนา
สุพัตรา ตะเหลบ
คคนางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: แคโรทีนอยด์
สาหร่าย
กรดไขมัน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการวิจัยได้ทำการคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กกลุ่มไดอะตอมเพื่อใช้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ (pure microalgae) สำหรับการทดลองจำนวน 10 ชนิด คือ Chaetoceros sp., Ododtella sp., Thalassiosira sp., Actinoptyclus sp., Amphora sp., Bellerochea sp., Coscinodiscus sp., Entomoneis sp., Navicula sp. และ Cymatosira sp. เลี้ยงด้วยอาหารเหลวสูตร Guillard “f/2” จากการศึกษาการเจริญเติบโตของ Thalassiosira sp., Chaetoceros sp. และ Odontella sp. ที่เลี้ยงด้วยความเค็มแตกต่างกัน 4 ระดับ 10, 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน ในอาหารเหลวสูตร Guillard “f/2” อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 4000 ลักซ์ โดยทำการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และไม่ให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง ทำการเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 6 วัน จากการศึกษาพบว่า สาหร่ายขนาดเล็กทั้ง 3 ชนิดมีการเจริญเติบโตดีสุดเมื่อทำการเลี้ยงด้วยระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน ในการศึกษาปริมาณของแคโรทีนอยด์รวมของสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสภาวะความเค็มแตกต่างกัน 3 ระดับ 20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน พบว่า Thalassiosira sp. มีปริมาณของแคโรทีนอยด์รวมสูงสุดที่ระดับความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน (454.62 μg/g ของน้าหนักเปียก) สาหร่าย Chaetoceros sp.มีปริมาณของแคโรทีนอยด์รวมสูงสุดที่ระดับความเค็ม 20 ส่วนในพันส่วน (67.72 μg/g ของน้ำหนักเปียก) และสาหร่าย Odontella sp. มีปริมาณของแคโรทีนอยด์รวมสูงสุดที่ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน (187.00 μg/g ของน้าหนักเปียก) ผลของปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (0.44, 0.88 (ชุดควบคุม) 1.76 และ 2.64 mM -L1) ต่อการเจริญเติบโตสาหร่ายขนาดเล็ก Thalassiosira sp., Chaetoceros sp. และ Odontella sp. พบว่าสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด มีการเจริญเติบโตสูงสุดเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเหลวดัดแปลงสูตร 1 (1.76 mM-L1) ในส่วนของการศึกษา ชนิดและปริมาณของกรดไขมันในสาหร่าย 3 ชนิด (Thalassiosira sp., Chaetoceros sp. และ Odontella sp.) โดยเลี้ยงในระดับความเค็มแตกต่างกัน 3 ระดับ (20, 30 และ 40 ส่วนในพันส่วน) ด้วยอาหารเหลวสูตร Guillard “f/2” โดยใช้สาหร่ายที่มีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะการเจริญเติบโตคงที่ (stationary phase) พบว่าสาหร่าย Thalassiosira sp. มีปริมาณกรดไขมันกลุ่ม PUFAs โอเมก้า 3 สูงสุดเมื่อเทียบกับสาหร่ายขนาดเล็กอีก 2 ชนิด Chaetoceros sp. และ Odontella sp.
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนของรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3976
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_121.pdf1.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น