กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3961
ชื่อเรื่อง: วงจรชีวิตแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) ภายในห้องปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Life cycle of the edible jellyfish Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) (Scyphozoa: Rhizostomeae) under laboratory conditions
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลวรรณ พวงสันเทียะ
ศิริวรรณ ชูศรี
ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง
วรเทพ มุธุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: แมงกะพรุนหนัง
วงจรชีวิตสัตว์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วงจรชีวิตแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) ภายในห้องปฏิบัติการ มีระยะเวลาพัฒนาการตั้งแต่พลานูล่าจนถึงระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าขนาดเล็กใช้เวลาทั้งสิ้น 45 วัน พบว่าในวงจรชีวิตมีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) ในระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่า และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) ในระยะโพลิป วงจรชีวิตของแมงกะพรุนหนัง ประกอบด้วย ระยะพลานูล่า (Planula stage) ระยะโพลิป (Polyp stage) ระยะสตรอบิลา (Strobila stage) ระยะเอฟิร่า (Ephyra stage) และระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าขนาดเล็ก (Small medusa) โดยระยะพลานูล่าพบครั้งแรกเมื่อ 12-24 ชั่วโมง พลานูล่าจะเจริญเติบโตในมวลน้ำ 4-5 วัน ก่อนลงเกาะกับวัสดุและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะโพลิป ที่มีรูปร่างทรงกระบอกยึดเกาะกับวัสดุ ระยะนี้มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ Podocyst ซึ่งจะเจริญเป็นโพลิปใหม่ต่อไป เมื่ออายุ 12 วัน โพลิปเกิดการแบ่งชั้นบริเวณแผ่นปากเป็นระยะสตรอบิลามี 2 แบบ คือ Polydisk strobilation และแบบ Monodisk strobilation เมื่ออายุ 25 วัน แผ่นชั้นจะเริ่มหลุดออกมาในมวลน้ำ เรียกว่าเอฟิร่า จากนั้น 45 วัน พบว่าเอฟิร่าเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าขนาดเล็กต่อไป
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา สัญญาเลขที่ 45.3/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3961
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_103.pdf2.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น