กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/39
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodiversity of Marine Animals in Coral Reefs along the Eastern Coast of Thailland (Chonburi Province)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ์
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
พิชัย สนแจ้ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ - - ชลบุรี - - วิจัย
นิเวศวิทยาแนวปะการัง - - ชลบุรี - - วิจัย
สัตว์ทะล - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
สัตว์ทะเล - - ชลบุรี - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสำรวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะต่าง ๆ และชายฝั่งทะเลในจังหวัดชลบุรี รวม 22 เกาะ จำนวน 40 จุดสำรวจ ระหว่างเดือนมกราคม 2540- เดือนมีนาคม 2545 โดยการสำรวจใช้วิธีการดำน้ำแบบผิวน้ำและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำในเวลากลางวันและสุ่มเก็บตัวอย่างในบริเวณจุดสำรวจ จากการสำรวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 428 ชนิด จาก 15 phyla จำแนกออกได้ดังนี้ ฟองน้ำ (Porifefa) 54 ชนิด ไนดาเรีย (Cnidaria) 151 ชนิด หวีวุ้น (Ctenophora) 1 ชนิด หนอนตัวแบน (Platyhelminth) 8 ชนิด หนอนริบบิ้น (Nemertea) 2 ชนิด หนอนปล้อง (Annelida) 18 ชนิด หนอนถั่ว (Siphuncula) 1 ชนิด หนอนช้อน (Echiura) 1 ชนิด หนอนถ้วย (Entoprocta)1 ชนิด หนอนเกือกม้า (Phoronida) 1 ชนิด ไบรโอซัว (Ectoproata) 3 ชนิด หอยและหมึก (Mollusca) 63 ชนิด อาร์โทรพอด (Arthropoda) 21 ชนิด เอคไคโนเดิร์ม (Echinodermata) 71 ชนิด และเพรียงหัวหอม (Chordate,Urochordata) 32 ชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/39
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf186.95 kBAdobe PDFดู/เปิด
P1-P22.pdf19.74 MBAdobe PDFดู/เปิด
P23-P41.pdf47.41 MBAdobe PDFดู/เปิด
P72-P87.pdf35.56 MBAdobe PDFดู/เปิด
P88-P108.pdf80.87 MBAdobe PDFดู/เปิด
P109-P131.pdf92.42 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น