กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3812
ชื่อเรื่อง: ผลของการสอนโดยเน้นไวยากรณ์ในการเตรียมความพร้อมทดสอบ TOEIC สำหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดแรงงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effect of Grammar-Based Teaching on TOEIC Preparation for Industrial Labors in Thailand to Seize an Opportunity in the Trade Liberalization under ASEAN Economic Community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุษบง แซ่จิว
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันภาษา
คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
แรงงานภาคอุตสาหกรรม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตลาดแรงงาน
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้เอกสารการสอนโดยเน้นหลักไวยากรณ์ต่อแรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับการทดสอบ TOEIC เอกสารประกอบการสอน Grammar as the TOEIC Conqueror เป็นเอกสารการสอนตามหลักไวยากรณ์ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยที่ทำงานในเขตอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีจำนวน 40 คน ได้รับการสอนหลักสูตรเตรียมตัวสอบ TOEIC 30 ชั่วโมงโดยผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจะต้องทดสอบก่อนและหลังการเรียน คะแนนทั้งหมดจะนำมาวิเคราะห์โดย (t-test) ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนของ ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่สูงกว่าก่อนการทดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาเอกสารการสอนโดยเน้นหลักไวยากรณ์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในการเตรียมความพร้อมทดสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ตลาดนานาชาติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3812
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_305.pdf1.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น