กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/380
ชื่อเรื่อง: การปนเปื้อนของ Cryptosporidium sp. ที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงในหอยนางรมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Contamination of parasitic protozao, cryptosporidium sp. in oyster along the east coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพรรณี ลีโทชวลิต
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
นารีรัตน์ ฤทธิรุตน์
วีลยา แก่นจันทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
การปนเปื้อนในอาหาร - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หอยนางรมปากจีบ - - การปนเปื้อน
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคคริปโตสปอริดิโอซิสมีสาเหตุเกิดจากพยาธิโปรโตซัวในจีนัสคริปโตสปอริเดียม จากการศึกษา Cryptosporidium sp. Oocysts ในหอยนางรมปากจีบที่เพาะเลี้ยงบริเวณอ่างศิลา เมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี บริเวณปากแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง และบริเวณ บ้านท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี โดยตัดเอาส่วนของเหงือกและกระเพราะบดให้ละเอียด (ใช้หอย 2 ตัว ต่อ 1 สไลด์) แล้วใช้เทคนิคการลอยตัวของโอโอซิสในสาละลายซิงซัลเฟต จากนั้นย้อมพยาธฺด้วยสีทนกรด (rapid DMSO modified acid-fast stain) และการตรวจทางวิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยา พบว่ามีการปนเปื้อนของ Cryptosporidium sp. Oocysts ในตัวอย่าวงหอยนางรมจากทุกสถานีที่เก็ยมาตรวจ โดยตรวจพบ Cryptosporidium sp. Oocysts ในหอยนางรมจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรีประมาณร้อยละ 15(52/345, จำนวนสไลด์ที่ตรวจพบ/จำนวนสไลด์ที่นำมาตรวจ), 14(38/267) และ 12 (31/260) ตามลำดับ และพบโอโอซิสมากในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/380
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น