กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3690
ชื่อเรื่อง: ชนิด ปริมาณ และมูลค่า ของปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae ที่จำหน่ายในร้านค้าสัตว์ทะเลสวยงาม บริเวณตลาดนัดจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Trading Data (Species Composition, Volume and Value) of Gobiidae at Marine Ornamental Shops in Area of Jatujak Weekend Market, Bangkok Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนะ เทศคง
ธนกฤต คุ้มเศรณี
ปรารถนา ควรดี
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาบู่ - - การเลี้ยง
ปลาบู่
ปลาสวยงาม - - แง่เศรษฐกิจ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสำรวจชนิด ปริมาณ และมูลค่าของปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae ที่จำหน่าย ในร้านค้าสัตว์ทะเลสวยงามบริเวณตลาดนัดจตุจักร ตลาดศรีสมรัตน์ และจตุจักรพลาซ่า จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 พบปลาบู่ทะเล วงศ์ Gobiidae จำนวน 21 ชนิด จาก 11 สกุล โดยมีราคาขายตั้งแต่ 100-2,500 บาทต่อตัว เมื่อนำข้อมูล จำนวน ราคา และความถี่ของการสั่งมาจำหน่าย มาประเมินมูลค่าตลาด พบว่ามีมูลค่าเท่ากับ 41,498.33 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ราคาจำหน่ายของปลาบู่ทะเลแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน โดยชนิดที่มีราคาจำหน่ายสูงสุด สามอันดับแรกได้แก่ Elacatinus oceanops (2,500 บาท), Amblyeleotris aurora (1,800 บาท), Valenciennea bella (1,800 บาท), Valenciennea wardii (1,800 บาท), ส่วนชนิดที่มีจำหน่ายมากที่สุดตลอดการสำรวจ สามอันดับแรก ได้แก่ Valenciennea sexguttata (954 ตัว), Istigobius ornatus (490 ตัว), Cryptocentrus multicinctus (84 ตัว)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3690
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_164.pdf3.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น