กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3613
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกฤษนัยน์ เจริญจิตร
dc.contributor.authorกาญจนา หริ่มเพ็ง
dc.contributor.authorพงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
dc.contributor.authorสมถวิล จริตควร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-07-12T03:32:12Z
dc.date.available2019-07-12T03:32:12Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3613
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาชนิดพันธุ์และการแพร่กระจายของหอยทะเลขนาดเล็ก บริเวณแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยประยุกต์การสำรวจภาคสนามและเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ซึ่งได้ประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก หรือ โดรน ในการผลิตข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง ผลการศึกษาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ต้นฤดูฝน) และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (ปลาย ฤดูแล้ง) รวมทั้งสิ้น 30 สถานี พบว่า ความชุกชุมหอยทะเลขนาดเล็กในฤดูฝน มีทั้งสิ้น 17 วงศ์ (Family) 26 สกุล (Genus) และไม่น้อยกว่า 56 ชนิดพันธุ์ ส่วนฤดูแล้งพบหอยทะเลขนาดเล็กทั้งสิ้น 22 วงศ์ 32 สกุล ไม่น้อยกว่า 58 ชนิดพันธุ์ ความชุกชุมเฉลี่ยของหอยทะเลขนาดเล็กบริเวณแหล่งหญ้าทะเลทะเลใบสั้น (หญ้ากุ่ยช่ายทะเล (Halodule pinifolia)) และประเภทใบยาว (หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides)) เท่ากับ 22.62±1.06 x104 ตัวต่อตารางเมตร และผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรนพบพื้นที่ปกคลุมของแนว หญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งหมด เท่ากับ 1.80 ตารางกิโลเมตร เมื่อพิจารณาปริมาณหอยทะเลขนาด เล็กต่อปริมาณการปกคลุมของแนวหญ้าทะเลทั้งหมด จะพบในฤดูฝนมากกว่าเล็กน้อย โดยความชุกชุมหอย ทะเลขนาดเล็กในฤดูฝน ประมาณ 4.21 x1011 ตัว และฤดูแล้งพบความชุกชุมหอยทะเลขนาดเล็ก ประมาณ 3.94 x 1011 ตัว ผลจากการวิจัยพบว่าโดรนเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตภาพถ่ายทาง อากาศเพื่อวิเคราะห์ความชุกชุม ของหอยทะเลขนาดเล็กที่สัมพันธักับพื้นที่ของหญ้าทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศของอ่าวคุ้งกระเบนอย่างมีนัยสำคัญต่อไปth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectกลุ่มหอยth_TH
dc.subjectหญ้าทะเลth_TH
dc.subjectอ่าวคุ้งกระเบนth_TH
dc.subjectหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กth_TH
dc.titleการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความหลากหลาย ของสัตว์กลุ่มหอยในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีth_TH
dc.title.alternativeUsing Geoinformation for Evaluation of the Mollusk Biodiversity in Seagrass area: Kung Krabaen Bay, Chantaburi Province
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailkitsanai@go.buu.ac.th
dc.author.emailkarnjana@buu.ac.th
dc.author.emailsomtawin@buu.ac.th
dc.author.emailpongrat@buu.ac.th
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeThe aim of this study was identify the species and distribution of micro-marine snail along to the seagrass habitat in Kung Kra Baen Bay, Chantaburi, Thailand. Using integrated method from geoinformation science (Orthoimage from sUAS) and field surveying. The ground samples including with micro-marine snail and water quality were collected in the rain (2017 May) and dry seasons (2018 March). The study found 1) the rain season was found micro-marine snail of 17 family 26 Genus and 56 species while the dry season was found 22 family, 32 genus and 58 species. The total amount of density of marine micro-snail in seagrass habitat was estimated average of 22.62±1.06 x104 inds/m2 from seagrass species of Halodule pinifolia and Enhalus acoroides respectively. 2) The seagrass covered around 1.80 km2 was derived from sUAS’s orthoimage classification. The total amount of micro-marine snail was estimated 4.21 x 1011 inds of study area for rain season and 3.94 x 1011 inds of study area for dry season. This result shown that the micro-marine snail was found in rain season more slightly than in dry season. The sUAS’s orthoimage has more potentail candidate tool for micro-marine snail protection and bio-sustainable development in Kung Kra Baen Bayen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_103.pdf9.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น