กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3610
ชื่อเรื่อง: การค้นหาและพัฒนาสารตัวยาจากน่านน้ำไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discovery and development on the drug agents from Thai waters
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
รวิวรรณ วัฒนดิลก
คำสำคัญ: ทะเลไทย -- การสำรวจ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ -- การสำรวจ
ฟองน้ำทะเล
ยา -- จุลชีววิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3610
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2559_054.pdf2.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น