กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3594
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิทวัส แจ้งเอี่ยม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-06-11T08:46:07Z
dc.date.available2019-06-11T08:46:07Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3594
dc.description.abstractงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสืบหาจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ลีแวนซูเครสจากถั่วเหลืองหมักและทำการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตสารลีแวน โดยเอนไซม์ลีแวนซูเครสนั้นเป็นเอนไซม์เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ภายเซลล์ของจุลินทรีย์ ก่อนจะถูกขับออกนอกภายเซลล์เพื่อทำการเปลี่ยนน้ำตาลซูโครสเกิดเป็นสารลีแวน เอนไซม์ลีแวนซูเครส (Levansucrase) เป็น เอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายซูโครสได้ผลิตภัณฑ์เป็นกลูโคสและฟรุกโตสผ่านกระบวนการไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) และเชื่อมต่อโมเลกุลของสายฟรุกโตสกับโมเลกุลของกลูโคสที่ปลายของสายโซ่หลักเกิดเป็นสารลีแวน (Levan) ผ่านกระบวนการทรานส์ฟรุกโตซิลเลชัน (Transfructosyllation) และการวิจัยนี้ได้ศึกษาความเข้มข้นของซูโครสต่อการผลิตลีแวนด้วยเอนไซม์ ลีแวนซูเครสจากจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่ถูกคัดเลือกจากถั่วเน่า พบว่าความเข้มข้นของซูโครสที่เหมาะสมต่อการผลิตลีแวนเท่ากับ 20 %w/v ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยมี Enzyme activity สูงสุด 1.00 IU/mL จากนั้นได้ทำการศึกษาการบำบัดของเสียอุตสาหกรรมอาหารที่มีองค์ประกอบของซูโครสโดยมีความเข้มข้น 20 %w/v ด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเคร สจากจุลินทรีย์ Bacillus siamensis ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า Enzyme activity มีค่าสูงสุด 0.92 IU/mL ปริมาณซูโครสลดลงจาก 17.42 %w/v เหลือ 13.21 %w/v ภายใน 48 ชั่วโมงth_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกากน้ำตาลth_TH
dc.subjectสารโพรไบโอติคth_TH
dc.subjectจุลินทรีย์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleการกำจัดกากน้ำตาลของโรงงานเครื่องดื่มให้เป็นสารโพรไบโอติคโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากอาหารth_TH
dc.title.alternativeProduce prebiotic in form of Levan by added value of molassesen
dc.typeResearch
dc.author.emailwitawat@buu.ac.th
dc.year2561th_TH
dc.description.abstractalternativeLevansucrase is formed in microbial cell and secrete to the extracellular environment to change sucrose into levan. Levansucrase is an enzyme which can degrade sucrose become glucose and fructose as products with hydrolysis reaction and occur linkage between the long chain of fructose and one glucose at terminal become levan by a transfructosyllation reaction. In this study investigated the effect of sucrose concentration to produce levan with levansucrase from Bacillus siamensis was selected from soybeans fermented. The optimized sucrose concentration was 20%w/v at 37-degree Celsius, 48 hours. An enzyme activity rises to 1.00 IU/mL. Then, investigated a treatment of food industrial waste containing sucrose with 20%w/v waste reacted with levansucrase from Bacillus siamensis at 37-degree Celsius, 48 hours. The highest enzyme activity is 0.92 IU/mL and sucrose residue was decreased from 17.42%w/v to 13.21%w/v within 48 hoursen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_058.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น